saTauris gareSe (garderobi)

 

beneficiarebs da organizaciis stumrebs mTeli dRis ganmavlobaSi SeuZliaT Seinaxon  tansacmeli,  CanTebi da nebismieri nivTi, romelic maT xels SeuSlis SenobaSi gadaadgilebaSi. garderobSi morigeobs saTnoebis Zma (alternatiuli samxedro mosamsaxure), romelic mudmivad imyofeba am sivrceSi da pasuxismgebelia nivTebis usafrTxoebaze. gaTvlilia 200-mde beneficiaris erTdroul momsaxurebaze. funqcionirebs 2017 wlidan.

2019 წლის განმვალობაში გაწეულია 6948 მომსახურება.